Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na usługi leśne w Nadleśnictwie Rozwadów na 2021 r.

Na podstawie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający Nadleśnictwo Rozwadów informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: " Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2021 ” – Pakiet nr 2 za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Konsorcjum:

Część zamówienia ( Pakiet ) nr 2

Ofertę nr 1 - Konsorcjum Zapolednik, Jamnica 24A, 39-410 Grębów - jedyna złożona w postępowaniu oferta dotycząca części 2 zamówienia.