Aktualności Aktualności

Oświadczenie w sprawie wycinki lasu w Stalowej Woli

Nadleśnictwo Rozwadów pragnie wyraźnie i stanowczo podkreślić swoje stanowisko w sprawie planowanej wycinki lasu pod budowę strefy gospodarczej w Stalowej Woli.

Jako instytucja odpowiedzialna za zarządzanie lasami, priorytetem naszej działalności jest zachowanie i ochrona zasobów leśnych oraz ekosystemów, które one stanowią. W związku z tym, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec planów wycinki około 1000 hektarów lasu na terenie Stalowej Woli.

Las to nie tylko zbiór drzew, lecz kompleksowy ekosystem pełniący istotne funkcje przyrodnicze
i społeczne. Ochrona lasów ma kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, regulacji klimatu, oczyszczania powietrza oraz jakości wód, a także dla zachowania walorów rekreacyjnych i estetycznych dla społeczeństwa.

Wycinka lasu na tak dużym obszarze stanowiłaby poważne zagrożenie dla przyrody oraz życia mieszkańców. Zniszczenie takiej powierzchni lasu miałoby negatywne skutki dla lokalnego środowiska oraz mogłoby przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza i zwiększenia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z powyższym, wzywamy władze miasta do podjęcia działań mających na celu ochronę lasów i środowiska naturalnego oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań rozwoju gospodarczego, które nie prowadzą do dewastacji przyrody.

Nadleśnictwo Rozwadów jest gotowe do współpracy z władzami lokalnymi i społeczeństwem w celu wypracowania zrównoważonych rozwiązań, które będą sprzyjać równowadze pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska naturalnego.