Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Rozwadów, ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola

 

Główne wejście/wyjście do siedziby nadleśnictwa dwuskrzydłowe o szerokości 100/170 cm  znajduje się od strony ul. Komisji Edukacji Narodowej, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 871 . Budynek biurowy nadleśnictwa posiada specjalne wejście/wyjście jednoskrzydłowe o szerokości 95 cm dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w windę do transportu osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika do poziomu parteru budynku. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się tylko na parterze budynku biurowego. Winda wyposażona jest w sygnał dźwiękowy (dzwonek), którym przywołuję się pracownika biura w celu bezpiecznego transportu osoby niepełnosprawnej do budynku. Wejście/wyjście dla osób niepełnosprawnych jednocześnie jest wejściem/wyjściem awaryjnym i technicznym i jest usytuowane na poziomie dziesięciu schodów od poziomu chodnika. 

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przy siedzibie nadleśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej od ulicy Przemysłowej. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście/wyjście główne prowadzi do holu budynku, z którego można klatką schodową przejść na piętro budynku gdzie znajduje się sekretariat nadleśnictwa i pokoje biurowe. Na parterze budynku znajdują się pokoje biurowe, sala narad oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych z niezbędnym wyposażeniem.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po parterze budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 15 842 17 55 lub e-mailowo na adres rozwadow@lublin.lasy.gov.pl