Aktualności Aktualności

W mediach o nas

INTERIA: Osuszą torfowiska i wytną 1000 hektarów lasu. Mieszkańcy są zaniepokojeni Rusza procedura wycinki prawie 1000 hektarów lasów i osuszenia torfowisk niskich w Stalowej Woli pod tereny przemysłowe - alarmuje organizacja przyrodnicza działająca na rzecz polskich rzek. Sprawę komentuje też urząd miasta, który twierdzi, że lesistość w Stalowej Woli pozostanie na wysokim poziomie, a las przeznaczony do wycinki i tak pełnił do tej pory funkcję gospodarczą https://zielona.interia.pl/wiadomosci/polska/news-osusza-torfowiska-i-wytna-1000-hektarow-lasu-mieszkancy-sa-za,nId,7447003

INTERIA: Osuszą torfowiska i wytną 1000 hektarów lasu. Mieszkańcy są zaniepokojeni

Rusza procedura wycinki prawie 1000 hektarów lasów i osuszenia torfowisk niskich w Stalowej Woli pod tereny przemysłowe - alarmuje organizacja przyrodnicza działająca na rzecz polskich rzek. Sprawę komentuje też urząd miasta, który twierdzi, że lesistość w Stalowej Woli pozostanie na wysokim poziomie, a las przeznaczony do wycinki i tak pełnił do tej pory funkcję gospodarczą https://zielona.interia.pl/wiadomosci/polska/news-osusza-torfowiska-i-wytna-1000-hektarow-lasu-mieszkancy-sa-za,nId,7447003

W artykule m.in.:

„Miasto zaznacza też, że las, który ma zostać wycięty był dotychczas lasem gospodarczym bez form ochrony przyrody i walorów środowiskowych”.

Komentarz Nadleśnictwa:

Wszystkie lasy wokół Stalowej Woli, podobnie jak ponad 90% lasów w Polsce to lasy „gospodarcze”, tzn. takie w których prowadzi się użytkowanie lasu, nie zalicza się do nich tylko rezerwatów przyrody i parków narodowych, choć i w tych prowadzone jest użytkowanie. Nie oznacza to , że są w czymś gorsze i można je trwale usunąć. Oprócz funkcji produkcyjnych, lasy te pełnią również funkcje ochronne. Te, przeznaczone do wycinki, w całości zaliczone zostały do kategorii ochronności: lasy w miastach i wokół miast.

Nadleśnictwo Rozwadów na podstawie specustawy ( Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych) musiało przekazać gminie Stalowa Wola lasy o powierzchni 973,51 ha, które mają być wycięte. W tym jest 108.08 ha drzewostanów w wieku 80-100 lat i aż 155,63 ha w wieku ponad 100 lat. Czy takie lasy nie posiadają walorów przyrodniczych? Obszar ten to ostoja wielu gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej będących przedmiotami zainteresowania Wspólnoty i sąsiaduje z obszarem, na którym do niedawna stwierdzano Kraskę, ptaka którego liczebność w Polsce waha się obecnie na poziomie 10-15 par! Ponadto to miejsce występowania Wilka szarego, będącego pod ścisłą ochroną. W obszarze Unii Europejskiej wilk jest chroniony za pośrednictwem tzw. Dyrektywy siedliskowej nr 92/43/EEC (Załącznik II i IV), ponadto gatunek ten jest częścią Konwencji Berneńskiej (załącznik II).

 

„Równocześnie urząd uspokaja, że przeprowadzono badania środowiskowe pod kątem występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt”.

Komentarz Nadleśnictwa:

Wspomniane badania środowiskowe, miejmy nadzieję wykonane w standardach dla tego typu opracowań oceniające znaczenie analizowanego obszaru dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w różnych okresach fenologicznych, będą dopiero weryfikowane przez profesjonalistów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję, że „Badania... zamieszczone w  Raporcie” przedstawią rzetelną analizę wpływu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na występujące na obszarze objętym ww. przedsięwzięciem oraz w zasięgu możliwego oddziaływania elementy przyrodnicze, w tym przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniając wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk stanowiących przedmioty ochrony tego obszaru, gwarantujące zachowanie właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony tego obszaru, które zostały sformułowane w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska