Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem Nadleśnictwa działającego w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe jest ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych poprzez racjonalne pozyskanie drewna, hodowlę  i ochronę lasu.


Hodowla lasu ma na celu zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących poprzez racjonalne pozyskanie i odnawianie, oraz tworzenie lasów nowych  w wyniku zalesiania, z poszanowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.


1. Szkółka leśna.


Szkółki leśne Nadleśnictwa Rozwadów znajdują się w Kotowej Woli (Szkółka „Zaosie") oraz Zapoledniku (Szkółka „Zapolednik"). Gospodarstwo szkółkarskie to łącznie około  6 hektarów powierzchni produkcyjnej, które rocznie opuszcza 1,8 – 2,0 mln sadzonek zarówno na potrzeby własne, jak też na potrzeby osób prywatnych wykonujących zalesienia na własnych gruntach.
Obiekt szkółkarski zaopatrzony jest w deszczownię i kompletny sprzęt do produkcji i pielęgnacji sadzonek.

2. Nasiennictwo  i selekcja.

Gospodarka nasienna opiera się na wyselekcjonowanych, najlepszych drzewostanach, których na początek roku 2014  jest ponad 500 hektarów gatunków lasotwórczych, dostarczających  nasion do produkcji sadzonek na szkółkach, ewentualnie wysiewanych bezpośrednio na uprawach leśnych.  Największą powierzchnię zajmuje sosna – 321 ha, olcha czarna – 83 ha, brzoza – 37 ha, dąb szypułkowy i jodła po ok. 26 ha, świerk – 10 ha i modrzew – 3 ha. Nasiona z tych drzewostanów są zbierane pod ścisłym nadzorem pracowników Służby Leśnej co daje gwarancję czystości genetycznej i jakości zebranego materiału nasiennego.
Prócz tego nasiona gatunków domieszkowych pozyskiwane są w tzw. źródłach nasion, czyli z pojedynczych, dobrych jakościowo drzew klonu, jaworu, lipy, jesionu i czereśni ptasiej.

3. Hodowla lasu.

Z zadań hodowlanych na  uwagę zasługują odnowienia i zalesienia, których rocznie wykonuje się   150 - 160 hektarów.  W ramach odnowień szczególny nacisk kładzie się na inicjowanie odnowień naturalnych, które powstają z obsiewu  drzew rosnących w lesie.  W miejscach gdzie odnowienie przepadło stosuje się  poprawki i uzupełnienia, rocznie na łącznej powierzchni 15-20 ha.   Założone uprawy w latach następnych poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym, w pierwszych latach zwalcza się chwasty na powierzchni ok. 200-250 hektarów rocznie, a w latach kolejnych  przeprowadza zabiegi czyszczeń wczesnych usuwając zbędne domieszki, drzewka chore, a także przerzedzając gęste partie uprawy (rocznie 200 ha). W fazie młodnika typuje się najlepsze równomiernie rozmieszczone drzewka i usuwa te, które im przeszkadzają. Rocznie czyszczeń późnych wykonuje się 100-150 ha, w zależności od potrzeb drzewostanów.