Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Teren Nadleśnictwa Rozwadów obejmuje 8 obwodów łowieckich, 6 polnych i 2 leśne o powierzchni użytkowej łącznie 55137 ha i średniej lesistości 31,0% (pow. lasów wynosi 20428 ha), które są wydzierżawione 8 Kołom Łowieckim. Nad sześcioma obwodami łowieckimi nadzór sprawuje Nadleśnictwo Rozwadów, natomiast nad pozostałymi dwoma Nadleśnictwo Nowa Dęba.

Zestawienie obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Rozwadów:

Numer

obwodu łowieckiego

Dzierżawca/

Koło Łowieckie 

Powierzchnia

(ha) 

Powierzchnia leśna

(ha)

Zarząd

Okręgowy PZŁ

12pk

„Sygnał" Nisko

11430

7530

Tarnobrzeg

14pk

„Gawra" Rudnik

6810

3090

Tarnobrzeg

16pk

„Knieja" Stalowa Wola

8195

2300

Tarnobrzeg

8pk

„Darz Bór" Stalowa Wola

11571

3691

Tarnobrzeg

13pk

„Bażant" Nisko

9756

2063

Tarnobrzeg

7pk

„San" Skowierzyn

7375

130

Tarnobrzeg

 

Charakterystyka przyrodnicza obwodów łowieckich.

4 obwody łowieckie są zakwalifikowane do kategorii „bardzo słaby", a 4 jako „słaby", co wynika z wielkości powierzchni lasu w tych obwodach od 130 ha do 7027 ha (lesistość tych obwodów wynosi od1,8 %   do 59,4 %) oraz gęstej zabudowy wokół aglomeracji miejskich, co ma znaczący wpływ na kategorię obwodów i wynikające z tego stany zwierzyny grubej.

Gospodarowanie populacjami zwierzyny.

Nadleśniczy zatwierdza roczne plany łowieckie sporządzone przez Koła po uprzedniej analizie ich realizacji, planowanych zadań łowieckich i odstrzału na przyszły rok, w oparciu o zarządzoną inwentaryzację zwierzyny w obecności przedstawiciela Nadleśnictwa oraz uwzględniając zasadygospodarowania populacjami zwierzyny w łowiskach i wytycznymi wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2007 – 2017. Analiza prowadzona jest wspólnie z przedstawicielem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, a przedłożone plany po ewentualnej korekcie są zatwierdzane.

Dane szacunkowe z całorocznej obserwacji pokazują, że na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Rozwadów przebywa: 21 łosi, 444 jelenie, 1420 saren, 7 danieli, 309 dzików, 374 lisy 146 borsuków 688 zajęcy, 1633 bażanty, 691 kuropatw, 280 bobrów, 133 wydry, 266 jastrzębi, 392 kruki.

 Zagospodarowanie łowisk. 

Na terenie obwodów łowieckich w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zbudowano: 166 paśników, 299 lizawek, 472 ambony, 1 wolierę.

Fot. 1.  Spotkanie ze szkołą – akcja edukacyjna dot. dokarmiania zwierzyny.

Tenuta dzierżawna.

Tenutę dzierżawną wynikającą z powierzchni lasów w zarządzie Nadleśnictwa na terenie obwodów polnych Starostwa Powiatowe w Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Nisku przekazują Nadleśnictwu. Jest ona zwiększana o koszty ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku niewykonania planu pozyskania zwierzyny płowej w danym obwodzie. Nadleśnictwo przekazuje starostwom tenutę dzierżawną wynikającą z powierzchni gruntów polnych na obwodach leśnych na terenie starostwa, obciążając jednocześnie Koła Łowieckie kosztami ochrony lasu przed zwierzyną   ( w przypadku niewykonania planów odstrzału jeleni i saren).

Zagrożenie drzewostanów ze strony zwierzyny.

Istotnym problemem o znaczeniu gospodarczym są szkody powodowane przez zwierzynę płową. W Nadleśnictwie Rozwadów występują szkody powodowane przez sarny i jelenie. Powodują one szkody w uprawach i młodnikach wszystkich gatunków drzew.

Dominującą metodą w ostatnim dziesięcioleciu było chemiczne zabezpieczanie upraw, ale w coraz większym zakresie stosowano grodzenie upraw siatką. Uprawy, które osiągnęły zadowalającą wysokość i jakość hodowlaną sukcesywnie rozgradzano. W mniejszym zakresie stosowano mechaniczne zabezpieczanie sadzonek (głównie modrzew poprzez palikowanie oraz sosna przez osłonki). Równocześnie planowano lokalizację i terminy zabiegów pielęgnacyjnych pod kątem zapewnienia jeleniowatym świeżej kory w okresie jesienno – wiosennym oraz wykładano drzewa zgryzowe.