Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2019 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 r. ( według stanu na 31.12.2019 r. )

a) Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 3839

b) powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 186,79

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - grunty zalesione (w ha):

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

13 078

Świerk

35

Modrzew

7

Jodła

315

Buk

29

Dąb razem

308

Brzoza

556

Olsza

562

Topola

0

Osika

21

Jawor

0

Jesion

2

Grab

0

 

 

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

 (ha)

I kl.

2 673

II kl.

       1 824       

III kl.

1 475

IV kl.

3 340

V kl.

4 183

VI kl.

888

VII kl.

102

VIII kl.

5

KO, KDO, BP

443

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 • nasion (w kg) – 570,7
 • zwierzyny (w szt.) - 2 343
 • stroiszu (w mp) - 0
 • choinek (w szt.) - 114

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) – 1 771,48

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) – 106,49

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 0

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt.) – 5

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF (w ha) - 6 215 oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

 • obszary chronione w rezerwatach (ha) - 0
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0
 • ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) – 234
 • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) – 5 033
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 0
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) – 36
 • lasy wodochronne (ha) – 912
 • lasy glebochronne (ha) –0
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 0

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 14753

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 73,18

l) wielkość zatrudnienia ogółem - 50 etatów