Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2020 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2020 r. ( według stanu na 31.12.2020 r. )

a) Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 3776

b) powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 182,81

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - grunty zalesione (w ha):

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

13 043

Świerk

40

Modrzew

7

Jodła

310

Buk

33

Dąb razem

306

Brzoza

562

Olsza

562

Topola

0

Osika

21

Jawor

0

Jesion

2

Grab

0

 

 

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

 (ha)

I kl.

2 688

II kl.

       1 912      

III kl.

1 552

IV kl.

3 152

V kl.

4 044

VI kl.

888

VII kl.

118

VIII kl.

6

KO, KDO, BP

438

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 • nasion (w kg) – 110,87
 • zwierzyny (w szt.) - 2 413
 • stroiszu (w mp) - 0
 • choinek (w szt.) - 134

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) – 1 806,50

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) – 83,89

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 0

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt.) – 4

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF (w ha) - 6 231 oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

 • obszary chronione w rezerwatach (ha) - 0
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0
 • ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) – 250
 • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) – 5 033
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 0
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) – 36
 • lasy wodochronne (ha) – 912
 • lasy glebochronne (ha) –0
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 0

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 15771

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 69,99

l) wielkość zatrudnienia ogółem - 49 etatów