Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2022 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2022 r. ( według stanu na 31.12.2022 r. )

 

a)    Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 4247,48

b)    powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) – 153,67

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - grunty zalesione (w ha):

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

13083

Świerk

38

Modrzew

7

Jodła

350

Buk

36

Dąb razem

308

Brzoza

489

Olsza

514

Topola

0

Osika

21

Jawor

0

Jesion

2

Grab

0

 

 

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

 (ha)

I kl.

2858

II kl.

1962

III kl.

1410

IV kl.

3284

V kl.

3868

VI kl.

956

VII kl.

129

VIII kl.

1

KO, KDO, BP

367

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion (w kg) – 57,12

       - zwierzyny (w szt.) - 1811

       - stroiszu (w mp) - 0

       - choinek (w szt.) - 122

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) – 2 314,7

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) – 32,33

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 0

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków
 (w szt.) – 2

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF (w ha) – 6839,24 oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

- obszary chronione w rezerwatach (ha) - 0

- obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0

- ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) – 113,14

- kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) – 5 279,98

- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 62

- ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) – 482,83

- lasy wodochronne (ha) – 901,29

- lasy glebochronne (ha) – 0

- lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 0

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 19576,55

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 87,37

l)  wielkość zatrudnienia ogółem  -   50 etatów