Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2023 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2023 r. ( według stanu na 31.12.2023 r. )

 

a)    Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 4088,61

b)    powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) – 153,41

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - grunty zalesione (w ha):

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

12292

Świerk

29

Modrzew

7

Jodła

350

Buk

35

Dąb razem

296

Brzoza

369

Olsza

510

Topola

20

Osika

1

Jawor

3

Jesion

0

Grab

0

Akacja

1

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

 (ha)

I kl.

2737

II kl.

1904

III kl.

1156

IV kl.

2669

V kl.

3479

VI kl.

1351

VII kl.

145

VIII kl.

2

KO, KDO, BP

472

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion (w kg) – 14,96

       - zwierzyny (w szt.) - 969

       - stroiszu (w mp) - 0

       - choinek (w szt.) - 222

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) – 2 817,3

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) – 30,20

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 0

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków
 (w szt.) – 3

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF (w ha) – 6857,16 oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

- obszary chronione w rezerwatach (ha) - 0

- obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0

- ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) – 153,36

- kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) – 5 282,73

- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 62

- ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) – 482,83

- lasy wodochronne (ha) – 876,24

- lasy glebochronne (ha) – 0

- lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 0

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 20774,52

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 99,27

l)  wielkość zatrudnienia ogółem  -   53 etatów