Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - obszary Natura 2000

Natura 2000  jest programem utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są  unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów europejskich do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz     z wejściem w życie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Rozwadów występuje 5 obszarów Natura 2000 w tym:
- obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – PLB060005 Lasy Janowskie (1320,80 ha) i PLB180005 Puszcza Sandomierska (9017,84 ha), jako ostoje cennych i rzadkich gatunków ptaków
- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000  -  PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu (3529,76 ha), PLH180049 Tarnobrzeska Dolina Wisły (287,25 ha),  PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi (549,04 ha)

Poza wymienionymi obszarami planuje się również utworzenie obszaru SOOS Enklawy Puszczy Sandomierskiej, który swym zasięgiem obejmie część obszaru zarządzanego przez nadleśnictwo (2004,54 ha).