Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Przedmiotem ochrony lasu jest szeroko pojęta działalność ludzka, której celem jest zmniejszenie szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne  w ekosystemach leśnych oraz  niewłaściwą gospodarkę człowieka. Dzięki temu zapewniona jest zasada ciągłości i trwałości istnienia i użytkowania lasu przy jednoczesnym zwiększeniu jego produkcyjności. W związku z tym niezbędne jest poznanie nie tylko charakteru działania czynników szkodotwórczych, ale także sposobów zapobiegania szkodom oraz metod zwalczania organizmów powodujących choroby i szkody. Znajomość zagadnień ochrony lasu umożliwia opracowywanie diagnoz, ocenę reakcji roślin chronionych, wybór właściwego sposobu postępowania i przewidywania następstw.

Czynniki wpływające na  trwałość ekosystemów leśnych,  które występują na terenie Nadleśnictwa  Rozwadów oraz sposoby  przeciwdziałania im.

Na stan zdrowotny drzewostanu obok jego zgodności z siedliskiem, budowy i składu gatunkowego mają wpływ czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne sprzyjające rozwojowi chorób i występowania szkodników.
Do czynników abiotycznych występujących na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w mijającym okresie można zaliczyć:
• uszkodzenia od śniegu i wiatru – w ostatnim czasie głównie wystąpiły na przełomie stycznia   i lutego 2008 r. – 2200 m3 wywrotów i złomów. W miesiącu październiku    2009 r. w wyniku szkód od śniegu powstało 200 m3 śniegołomów i śniegowałów i około 15 ha powierzchni zredukowanej uszkodzonych upraw i młodników oraz 0,17 ha uszkodzeń na szkółce leśnej.  W miesiącach lutym   i sierpniu 2010 r. powstało    2140 m3 wywrotów i złomów. W miesiącach kwietniu i czerwcu 2011 r. powstało 5900 m3.
Spowodowały wiele złomów, wywrotów i okaleczeń koron drzew, co skutkowało intensywnym atakowaniem osłabionych drzew przez szkodniki wtórne.
• wahania poziomu wód, powódź i podtopienia związane z występowanie po sobie okresów suszy i nadmiernych opadów powodujących lokalne powodzie i podtopienia. Duże szkody spowodowała powódź z  maja 2010 r., w leśnictwie Żupawa oraz okresowe podtopienia powstałe w maju, czerwcu i lipcu w uprawach na pow. 15 ha, młodnikach 14 ha i starszych drzewostanów na pow. 77 ha – na terenie leśnictw Żupawa, Zaosie, Szkółkarskie, Moskale, Charzewice.
• późne przymrozki , od których cierpią głównie uprawy dębowe i bukowe.
   

Do czynników biotycznych w najwyższym stopniu osłabiających drzewostany w minionym okresie na terenie nadleśnictwa można zaliczyć:
• szeliniak sosnowiec -  występujący corocznie, na powierzchni kilkudziesięciu ha. Od kilku lat ilość tego szkodnika zmniejsza się przez stosowanie różnych metod hylotechnicznych oraz stosowanie zrębów przelegujących.
• smolik znaczony – powodujący szkody w uprawach sosnowych na terenie nadleśnictwa od 2009 roku. W roku 2009 wystąpił na powierzchni 46,48 ha, w 2010 roku odnotowano spadek liczebności smolika znaczonego i wystąpił on na powierzchni 5,45 ha. Natomiast w roku 2011, po wystąpieniu na dużym obszarze nadleśnictwa grzybów osutkowych, doszło do pojawienia się na dużą skalę smolika znaczonego. Powierzchnia całkowita występowania smolika znaczonego w 2011 r. na terenie nadleśnictwa wyniosła 330,77 ha, natomiast powierzchnia zredukowana 56,03 ha.
• osnuja gwiaździsta – w 2013 r. larwy tej błonkówki spowodowały szkody w drzewostanach sosnowych na terenie leśnictwie Żupawa. W dniu 21maja 2013 roku wykonano zabieg agrolotniczy przy użyciu środka ochrony roślin Mospilan 20 SP na łącznej powierzchni 250 ha.
• barczatka sosnówka – w wyniku zagrożenia drzewostanów spowodowanego przez żery gąsienic tego motyla w dniu 16 maja 2013 roku wykonano zabieg agrolotniczy przy użyciu środka ochrony roślin Dimilin 480 SC na łącznej powierzchni 326 ha w leśnictwie Moskale.
• brudnica mniszka – nadleśnictwo corocznie monitoruje stan zagrożenia ze strony gąsienic tego gatunku.
• osutka sosny – masowo występująca 2011 r. na terenie nadleśnictwa po powodzi i wysokim poziomie wód powodujących lokalne podtopienia w 2010 r., powodująca osłabienie drzewek sosnowych, sprzyjająca również wystąpieniu smolika znaczonego. W roku 2011 wystąpiła na powierzchni całkowitej 389,70 ha.
• zamieranie pędów sosny – wystąpiło na ogromną skalę w 2010 r. Powierzchnia całkowita wyniosła 307,55 ha, natomiast zredukowana to 69,43 ha.
 
Do czynników antropogenicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska i mających wpływ na stan sanitarny lasu można zaliczyć zaśmiecanie terenów leśnych przez człowieka. Zaśmiecanie terenów leśnych to problem, który dotyczy również terenu Nadleśnictwa Rozwadów, które swoim zasięgiem obejmuje dwa duże ośrodki miejskie (Stalowa Wola i Nisko). Jest to przyczyną znacznej penetracji terenów leśnych przez okoliczną ludność i przyczynia się to do zaśmiecania drzewostanów. Problem dotyczy głównie lasów znajdujących się w niewielkiej odległości od miejscowości – szczególnie przy szlakach komunikacyjnych biegnących przez lasy oraz miejsc w pobliżu postoju pojazdów, jak i terenów służących do rekreacji.