Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Rozwadów

Regulamin korzystania z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Rozwadów

 

 1.  Edukacja leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Rozwadów  obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.
 2. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Udział w zajęciach powyżej 30 osób jest możliwy jedynie przy indywidulanych ustaleniach z nadleśnictwem.
 4. Na każdą rozpoczęta grupę 15 uczestników wymagany jest minimum 1 opiekun ze strony placówki zgłaszającej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyz póżn.zm. (w przypadku wycieczki rowerowej przynajmniej 1 opiekun na 10-13 osób).
 5. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa. Zajęcia planowane w trakcie dni wolnych, świątecznych lub godzin popołudniowych odbywają się na podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego.
 6. Zajęcia prowadzone są na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej, miejscach pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz w innych obiektach ku temu predysponowanych.
 7. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
 8. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do finansowania  kosztów transportu, cateringu i organizacji ogniska. 
 9. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela: placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
 10. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
 11. Zgłoszenia do udziału w zajęciach edukacyjnych rezerwowane są  na podstawie karty zgłoszeniowej wysyłanej, pocztą, mailem, faxem lub osobiście dostarczonej. Tylko potwierdzenie zgłoszenia przez nadleśnictwo jest równoznaczne z rezerwacją danego terminu.  Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej  oraz w biurze nadleśnictwa ( zał. nr 3 do zarządzenia).
 12. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo.
 13.  Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu automatycznie odwołuje realizację zajęć.
 14. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników w tym nagannego zachowania grupy, uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik lub uczestnicy zajęć są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych. W takim przypadku nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za koszty poniesione przez jednostkę zgłaszającą.
 15. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć takie jak zniszczenie eksponatów, pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego i innych stanowiących wyposażenie nadleśnictwa oraz za szkody w infrastrukturze nadleśnictwa odpowiada materialnie opiekun grupy lub w przypadku osób dorosłych – sami uczestnicy.
 16. Uczestnikom w trakcie zajęć zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, samowolnego rozpalania ognisk, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu nadleśnictwa.
 17. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów, w tym infrastruktury leśnej.
 18. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku nieletnich – opiekunów/rodziców) o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:

-  o możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

      - o zagrożeniu z tytułu poruszania się po terenach leśnych (zagrożenie ze strony   spadających gałęzi, możliwości potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu itp.),

- o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym          (możliwość zabłądzenia),

- o zagrożeniach ze strony maszyn w ruchu (pojazdy transportowe),

- o alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,

- o konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia 

    się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

- o konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych

   ubioru.  

 1. W przypadku korzystania z miejsca ogniskowego na terenie nadleśnictwa (po zakończeniu zajęć edukacyjnych) obowiązkiem opiekunów jest nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez uczestników ogniska w tym – ostrożnego sposobu obchodzenia się z grillem, kijami do pieczenia kiełbasek, zachowania bezpiecznej odległości od ogniska, nie wrzucania śmieci do ogniska.
 2.  Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o  których mowa w pkt. 18 i 19.
 3.  Zgłaszający zobowiązuje się sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,  w tym: posiadania środków prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie rzeczy osobistych. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 5.  Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu korzystania z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa”. ( zał. nr 2 do zarządzenia).
 6. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez nadleśnictwo na potrzeby zajęć.
 7. Udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac wykonanych przez dziecko, w celu ich publikacji na stronie internetowej nadleśnictwa oraz w innych formach działań promocyjnych czy edukacyjnych na terenie nadleśnictwa.
 8. Zgłaszający oświadcza, że posiada zgodę rodziców (opiekunów)  uczestników zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nadleśnictwo na upublicznienie na stronie internetowej nadleśnictwa wizerunku dziecka mogącego znajdować się na zdjęciach wykonanych podczas zajęć. W przypadku braku takiej zgody jednostka zgłaszająca zobowiązana jest poinformować nadleśnictwo o tym fakcie w skuteczny sposób.
 9. Wszystkie dane osobowe zebrane podczas zajęć edukacjach będą przetwarzane przez nadleśnictwo jako administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.
 10. Nadleśnictwo posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
 11. Celem przetwarzania danych osobowych jest edukacja leśna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.