Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN WYNAJMU OBIEKTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO „GRZYBEK” CIEMNY KĄT

 

REGULAMIN WYNAJMU OBIEKTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO „GRZYBEK” CIEMNY KĄT

 

       Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu, jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego współżycia użytkowników obiektu.

 1. Obiekt stanowi własność Nadleśnictwa Rozwadów, ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola
 2. Obiektem zarządza Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów.
 3. Najemca obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad. Obligatoryjne jest również przestrzeganie regulaminu placu zabaw oraz regulaminu ścieżki zdrowia. Najemca zobowiązany jest do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej, jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z regulaminem.
 5. Obiekt jako miejsce wypoczynku służy osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.
 6. Za jednorazowe wynajęcie obiektu pobierana jest opłata ryczałtowa w wysokości 300,00 zł. brutto.
 7. Obiekt udostępniany jest odpłatnie w godzinach:

- w dni powszednie od 15:00 do 23:00,

- w soboty, niedziele i święta od 10:00 do 23:00.

      Od godziny 23:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.

 1. W celu dokonania najmu obiektu przez osoby fizyczne, firmy lub grupy zorganizowane, organizator jest obowiązany zarezerwować termin najmu (z podaniem daty oraz godzin najmu na stosownym wniosku) co najmniej 5 dni przed planowaną imprezą oraz podpisać umowę najmu i uiścić z góry opłatę za najem. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona 3 dni przed planowaną datą najmu, Nadleśnictwo Rozwadów anuluje rezerwację, a podpisana umowa utraci ważność.
 2. W przypadku grupy zorganizowanej organizatorem wypoczynku może być wyłącznie osoba pełnoletnia, przyjmująca odpowiedzialność za wszystkich członków grupy.
 3. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
 5. Dopuszcza się rozpalanie ognia przez Najemcę tylko w miejscach do tego przeznaczonych – murowany grill, miejsce na ognisko.
 6. Korzystanie z grilla i miejsca na ognisko może odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:

a) Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu.

b) Po zakończeniu pobytu w obiekcie osoby, które korzystały z grilla lub miejsca na ognisko zobowiązane są do jego zagaszenia.

c) W trakcie korzystania z grilla lub miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru.

d) W celach opałowych można wykorzystywać wyłącznie zgromadzone drewno znajdujące się na terenie obiektu.

 1. Na terenie obiektu zabrania się:

a) wjazdu pojazdami mechanicznymi (bez zgody Nadleśnictwa Rozwadów),

b) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu,

c) niszczenia budowli i wyposażenia obiektu,

d) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych,

e) zamieszczania reklam, ogłoszeń i napisów,

f) prowadzenia handlu i usług (bez zgody Nadleśnictwa Rozwadów),

g) niszczenia zieleni,

h) puszczania psów bez smyczy,

i) biwakowania,

j) korzystania z niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu,

k) chwytania, zabijania zwierząt, niszczenia gniazd, budek lęgowych,

l) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi (grill, miejsce na ognisko),

m) używania jakiegokolwiek innego materiału do celów opałowych niż zgromadzone drewno znajdujące się na terenie obiektu (kategoryczny zakaz spalania śmieci i odpadów spożywczych oraz liści, igliwia, gałęzi i innych łatwopalnych materiałów znajdujących się w sąsiedztwie obiektu),

n) wszelkich działań powodujących dewastacje lub szkody.

 1. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
 2. Najemca obiektu ponosi całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku  w trakcie trwania korzystania z obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu. W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić właścicielowi wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości (protokół przekazania).
 3. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku. Wszystkie odpady należy umieścić w przygotowanych do tego pojemnikach. Należy na bieżąco sprzątać odpady pozostawione przez zwierzęta domowe oraz ich odchody.
 4. Nadleśnictwo Rozwadów nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wypadki powstałe na terenie obiektu w trakcie trwania najmu,

b) zgubione rzeczy osobiste i wartościowe,

c) osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu bez opieki osoby dorosłej ani za rzeczy pozostawione bez opieki,

d) szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń, sprzętu,

d) szkody powstałe w wyniku użytkowania niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu,

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu przyjmują do wiadomości, że obiekt jest monitorowany i nagrania z kamer mogą być udostępnione Policji oraz innym służbom porządkowym.
 2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nie stosujące się do postanowień regulaminu będą wypraszane z obiektu i pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej oraz do odpowiedzialności cywilnej.
 3. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy zwracać się do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów.
 4. Nadleśnictwo Rozwadów zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji najmu bez podania przyczyny.
 5. Telefony alarmowe:

 

 • POGOTOWIE RATUNKOWE  112
 • STRAŻ POŻARNA  112
 • POLICJA  112
 • PUNKT ALARMOWO–DYSPOZYCYJNY (PAD) NADLEŚNICTWA ROZWADÓW  600 790 915
 • STRAŻ LEŚNA 606 492 348 lub 660 685 051
 • LEŚNICZY LEŚNICTWA CIEMNY KĄT 608 506 511

      OPIEKUN OBIEKTU 728 250 236

 

Kontakt do właściciela obiektu:

Nadleśnictwo Rozwadów

ul. Przemysłowa 1

37-465 Stalowa Wola

Tel. 15  842 17 55 Fax. 15  842 17 55 w. 13

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny nadleśnictwa (PAD) 600 790 915

http://www.rozwadow.lublin.lasy.gov.pl/

e-mail: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl


REGULAMIN PLACU ZABAW na terenie obiektu turystycznego „Grzybek” Ciemny Kąt

REGULAMIN  PLACU ZABAW

na terenie obiektu turystycznego „Grzybek” Ciemny Kąt

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 14 lat.
 4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających.
 7. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni  ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
 9. Zabrania się w szczególności:
 1. niszczenia urządzeń zabawowych,
 2. zaśmiecania terenu,
 3. niszczenia zieleni,
 4. wprowadzania zwierząt,
 5. używania otwartego ognia bez zgody nadleśnictwa.
 1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w Nadleśnictwie Rozwadów 37-465 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 1, tel. 15 8421755 w godz. 700 – 1500 lub pod nr tel. kom. 728 250 236

 

   ALARMOWE TELEFONY KONTAKTOWE:

 

 • POGOTOWIE RATUNKOWE- 112
 • STRAŻ POŻARNA – 112
 • POLICJA - 112
 • PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY (PAD) NADLEŚNICTWA ROZWADÓW 600 790 915

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI ZDROWIA na terenie obiektu turystycznego „Grzybek” Ciemny Kąt

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI ZDROWIA

na terenie obiektu turystycznego „Grzybek” Ciemny Kąt

 

 1. Ścieżka zdrowia jest dostępna dla wszystkich o każdej porze dnia i roku.
 2. Na ścieżce obowiązują zasady wzajemnej życzliwości i okazywanej pomocy.
 3. Twoja obecność na ścieżce powinna zachęcić Cię nie tylko do wysiłku fizycznego, powinna też przynieść Ci zadowolenie i satysfakcję z jej pokonania. Nie musisz wykonywać wszystkich ćwiczeń. Ćwicz tak, aby Twój organizm nie zniechęcił się, a wtedy będziesz miał ochotę tu wrócić.
 4. Ćwicz z głową! Robisz to na własną odpowiedzialność i ponosisz ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 5. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych! Nigdy nie przebywaj na ścieżce po zmroku ani
  w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza silnych wiatrów, istnieje ryzyko łamania się gałęzi i drzew.
 6. Właściciel – Zarządca terenu nie odpowiada za wszelkie nieszczęśliwe wypadki spowodowane niedostosowaniem się do powyższych wskazań.
 7. Uszanuj słabszych! Z urządzeń ścieżki zdrowia korzystają osoby w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności fizycznej. 
 8. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Na terenie ścieżki zdrowia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających.
 10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ścieżki zdrowia bądź ich opiekunowie prawni  ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane
  z terenu ścieżki zdrowia.
 12. Zabrania się w szczególności:
 1. niszczenia urządzeń,
 2. zaśmiecania terenu,
 3. niszczenia zieleni,
 4. wprowadzania zwierząt,
 5. używania otwartego ognia bez zgody nadleśnictwa.
 1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w  Nadleśnictwie Rozwadów 37-465 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 1, tel. 15 8421755 w godz. 700 – 1500 lub pod nr tel. kom. 728 250 236.

 

   ALARMOWE TELEFONY KONTAKTOWE:

 • POGOTOWIE RATUNKOWE- 112
 • STRAŻ POŻARNA – 112
 • POLICJA - 112
 • PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY (PAD) NADLEŚNICTWA ROZWADÓW 600 790 915