Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i pozyskiwaniem surowców leśnych.


Ze względu na rodzaj pozyskiwanych użytków leśnych dzieli się na:
- użytkowanie główne - pozyskiwane jest drewno w rozmiarze nie przekraczającym  możliwości produkcyjnych lasu,
- użytkowanie poboczne – dotyczące pozyskania tzw. użytków niedrzewnych np. choinek, stroiszu, grzybów, owoców runa itd.

Rozmiar pozyskania drewna  jest  ściśle określony w Planie Urządzenia Lasu sporządzanym dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Określony w nim etat cięć zapewnia racjonalną gospodarkę zapewniającą  trwałość i stały przyrost masy.
W Nadleśnictwie Rozwadów wg obowiązującego na lata 2012-2021 Planie Urządzenia Lasu etat cięć wynosi  716698 m³.

Drewno pozyskiwane jest w ramach użytkowania rębnego ( drzewostany dojrzałe) i przedrębnego (młodsze klasy wieku).
W użytkowaniu rębnym pozyskiwane drewno pochodzi z drzewostanów w tzw. wieku rębności czyli wieku dojrzałości odpowiedniego dla danego gatunku. Prowadzone w takim wieku cięcia pozwalają wyprzedzić fazę rozpadu drzewostanu i tym samym deprecjację drewna na pniu. Prowadzone odpowiednimi do siedliska i składu gatunkowego rębniami stwarzają warunki optymalne dla nowego pokolenia lasu a także pozwalają na przebudowę drzewostanów zdegradowanych, niedostosowanych do siedliska.

W użytkowaniu przedrębnym pobór surowca jest wynikiem cięć pielęgnacyjnych, które  prowadzone przez cały okres życia drzewostanu pozwalają  wyeliminować drzewa chore, wadliwe, nadmiernie zagęszczone a  w rezultacie uzyskać drzewostany najwyższej jakości.

W ostatnich latach w Lasach Państwowych wzrósł  udział maszynowego pozyskania drewna za pomocą specjalistycznych maszyn do ścinki i zrywki drewna. Również w Nadleśnictwie Rozwadów część drewna pozyskiwana jest harwesterem co wpływa na dużą wydajność i ergonomię pracy.