Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Całość lasów nadleśnictwa została zakwalifikowana do I kategorii zagrożenia pożarowego. Podział ten został dokonany w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 roku.

Ocena potencjalnego zagrożenia pożarowego obszaru leśnego nadleśnictwa.

1. Lokalizacja i powierzchnia pożarów.
Średnia ilość pożarów w latach 2002 – 2013 kształtowała się na poziomie od 3 do 33 rocznie. Przeciętna wielkość pożaru wynosiła – 0,49 ha. W okresie tym odnotowano na terenie lasów nadleśnictwa 227 zdarzeń, z czego 5 o powierzchni powyżej 3,00 ha.
W większości przypadków nie ustalono przyczyn powstania pożaru. Należy przypuszczać, że główną przyczyną jest nieostrożne obchodzenia się z ogniem w lesie, jednakże zdarzały się także umyślne podpalenia. Zdecydowana większość pożarów dotyczyła pokrywy gleby.

2. Czynniki wpływające na stopień zagrożenia pożarowego.
 Do najważniejszych czynników powodujących możliwość wystąpienia pożarów należą:

  • Występowanie dużych powierzchni siedlisk borowych i drzewostanów młodszych klas wieku.

W Nadleśnictwie Rozwadów dominują uboższe siedliska świeże, które zajmują 55,9 % powierzchni nadleśnictwa. Siedliska te zajmują drzewostany sosnowe, w runie przeważają mchy, czernica, trawy. W warstwie podszytu dominuje kruszyna, jarzębina.
Pod względem struktury gatunkowej dominują drzewostany sosnowe z domieszkami gatunków liściastych zajmujące 87,9% powierzchni. Drzewostany brzozowe zajmują – 3,9%, olszowe – 3,8%.
Pod względem struktury wiekowej drzewostany I i II klasy wieku (1 – 40 lat) zajmują 26,0% powierzchni, natomiast drzewostany średnich klas wieku (41 - 80 lat) – 36,2% powierzchni nadleśnictwa.

  • Atrakcyjność turystyczna i płody runa leśnego.

W sezonie letnim na terenie nadleśnictwa występuje duża penetracja lasów w czasie wysypu grzybów i zbioru borówek, zwłaszcza w sąsiedztwie większych miejscowości – Stalowa Wola, Nisko oraz wzdłuż głównych tras komunikacyjnych tego regionu.

  • Położenie lasów w otoczeniu miasta Stalowa Wola, Nisko, atrakcyjność walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej po licznych szlakach i ścieżkach rowerowych i pieszych przebiegających przez obszary leśne.
  • Szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe przebiegające przez lasy nadleśnictwa oraz parkingi leśne:

Przez lasy nadleśnictwa przebiegają drogi krajowe:
- DK 19: Lublin – Rzeszów
drogi wojewódzkie:
- DW 871: Stalowa Wola – Tarnobrzeg,
- DW 872: Nisko – Nowa Dęba,
- DW 858: Zarzecze - Ulanów
oraz szereg utwardzonych dróg powiatowych i gminnych.
Przez kompleksy leśne leśnictwa Żupawa przebiega linia kolejowa Tarnobrzeg - Stalowa Wola natomiast przez leśnictwo Huta Deręgowska przebiega linia kolejowa LHS oraz Zwierzyniec – Stalowa Wola. Wschodnia część kompleksu głównego sąsiaduje z linią kolejową Lublin - Przeworsk.

3. Sezonowości występowania zagrożenia pożarowego.
Nadleśnictwo położone jest w strefie prognozowania zagrożenia pożarowego Nr 36. Stacja prognostyczna znajduje się w Nadleśnictwie Janów Lubelski.
Stopień zapalności dna lasu zależy od składu runa, wilgotności nagromadzonej leżaniny i ściółki oraz rozkładu pogody w roku (głównie opadów atmosferycznych).
Okres zwiększonej palności przypada na wczesną wiosnę po zejściu pokrywy śnieżnej, kiedy to występują duże ilości wysuszonych traw, krzewinek, opadłe listowie. Drugi okres o zwiększonej palności występuje w okresie długotrwałej suszy. Okres zagrożenia pożarowego występuje od momentu uzyskania przez ściółkę wilgotności mniejszej niż 27%.
Lokalnie duże zagrożenie może występować w sezonie letnim i jesiennym, kiedy występuje zwiększona penetracja lasów przez ludność zbierającą owoce runa leśnego oraz zwiększony ruch turystyczny.

System obserwacyjno-alarmowego i interwencyjnego ochrony przeciwpożarowej obszarów Nadleśnictwa Rozwadów.

1. System obserwacyjno-alarmowy.
System alarmowania i powiadamiania o powstałych pożarach opiera się w Nadleśnictwie Rozwadów na:
a/ obserwacji terenów leśnych z wieży obserwacyjnej o zasięgu ok. 15 km, znajdującej się w oddz. 243j obrębu Rozwadów. Wieża ta swoim zasięgiem obejmuje leśnictwa: Burdze, Ciemny Kąt, Charzewice, Moskale, Zaosie, Zapolednik,
b/ obserwacji terenów leśnych z wieży obserwacyjnej o zasięgu ok. 15 km, znajdującej się w miejscowości Jamnica w oddz. 150f. Wieża ta swoim zasięgiem obejmie leśnictwa: Zapolednik, Zaosie, Ciemny Kąt, Charzewice, Żupawa obrębu leśnego Rozwadów,
c/ obserwacji terenów leśnych z wieży obserwacyjnej o zasięgu ok. 15 km, znajdującej się w miejscowości Ździary w oddz. 200d obrębu Pysznica obejmująca swym zasięgiem cały obręb Pysznica,
d/ do wykrywania pożarów wykorzystywane są wieże obserwacyjne na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski w miejscowościach Gwizdów i Władysławów, które obejmują swoim zasięgiem leśnictwa Katy i Pysznica,
e/ lasy leśnictwa Huta Deręgowska znajdują się w zasięgu wieży obserwacyjnej w Nadleśnictwie  Rudnik w leśnictwie Zatyki.
Sieć wież obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa i w nadleśnictwach sąsiednich zapewnia obserwację każdego drzewostanu z dwóch punktów.

2. Zaopatrzenie wodne.
Zaopatrzenie wodne opiera się na zbiornikach przeciwpożarowych, magistralach wodociągowych w okolicznych miejscowościach, punktach czerpania wody, ciekach wodnych – ogółem 35 obiektów.

3. Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy.
Nadleśnictwo zabezpieczyło na wypadek pożaru sprzęt ppoż., który rozdysponowany jest do dwóch baz zlokalizowanych po jednej w każdym obrębie leśnym. W skład wyposażenia wchodzą:
a/ ciągnik C-1224 z pługofrezarką,
b/ pługi LPZ – 75,
c/ samochody ppoż. z modułami gaśniczymi,
d/ gaśnice,
e/ łopaty i szpadle,
f/ tłumice,
g/  hydronetki plecakowe,
h/ środki pianotwórcze.

4. Bazy lotnicze i lądowiska operacyjne.
Teren Nadleśnictwa Rozwadów patrolowany jest przez samoloty patrolowo – gaśnicze startujące z baz lotniczych zlokalizowanych w Radawcu i Mielcu.