Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Rozwadów zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 15887,94 ha ( wraz z gruntami we współwłasności ), w tym gruntami leśnymi o powierzchni 15676,91 ha, w całości na obszarze województwa podkarpackiego.

Udział kategorii użytków:

1. Grunty leśne oraz zdrzewione i zakrzewione - 15 678,92 ha.

2. Grunty rolne - 123,77 ha.

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 0,50 ha.

4. Nieużytki - 84,75 ha.

Obszar Nadleśnictwa Rozwadów według regionalizacji przyrodniczo-leśnej opartej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych ( Trampler i inni 1990r. ) położony jest w VI Krainie Małopolskiej 10 Dzielnicy Sandomierskiej i Mezoregionu Niziny Nadwiślańskiej, Puszczy Sandomierskiej i Puszczy Solskiej.

Mezoregion Niziny Nadwiślańskiej

Obejmuje on szeroką dolinę Wisły od okolic Krakowa po Zawichost. Potencjalna produkcyjność siedlisk jest wysoka. Wśród przeważających drzewostanów sosnowych, częściej niż w innych mezoregionach 10 dzielnicy spotyka się drzewostany dębowe i olszowe. W zasięgu tego mezoregionu znajdują się dwa oddziały z obrębu Rozwadów stanowiące niezależne kompleksy leśne wśród gruntów rolnych.

Mezoregion Puszczy Sandomierskiej

Obejmuje równinę położoną między dolinami Wisły, dolnej Wisłoki a dolnym biegiem Sanu. Powierzchnia jej pokryta jest głównie piaskami rzecznymi tarasów akumulacyjnych, które częściowo uległy zwydmieniu. Dominuje krajobraz tarasów z wydmami.

Lasy mezoregionu stanowiły niegdyś zwarty kompleks Puszczy Sandomierskiej.

Mezoregion Puszczy Solskiej

Na obszarze mezoregionu Puszczy Solskiej znajduje 31,4% powierzchni gruntów nadleśnictwa. Obejmuje on równinę pokrytą głównie piaskami rzecznymi tarasów akumulacyjnych. Powierzchnię urozmaicają liczne wydmy i podmokłe zagłębienia wypełnione przez torfowiska lub jeziorka. Dominuje krajobraz tarasów z wydmami. Lesistość mezoregionu jest bardzo wysoka i przekracza 50%. W lasach dominują siedliska borowe, stosunkowo dużo jest siedlisk Bb, BMb. Przeważają drzewostany sosnowe, a udział pozostałych gatunków za wyjątkiem jodły jest niższy niż średnie w dzielnicy.

Położenie fizyczno-geograficzne

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 2001) teren Nadleśnictwa Rozwadów leży w większości w obrębie Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Północnego Podkarpa-cia, Makroregionu Kotliny Sandomierskiej, Mezoregionu Równiny Biłgorajskiej, Mezoregionu Równiny Tarnobrzeskiej, Mezoregionu Doliny Dolnego Sanu, Mezoregionu Niziny Nadwiślańskiej 9 bez gruntów nadleśnictwa).

Położenie geograficzne i wysokościowe

Geograficznie Nadleśnictwo Rozwadów położone jest między 50°48'8'' a 50°29'2'' szerokości geograficznej północnej i 21°44'25'' a 22°25'32'' długości geograficznej wschodniej.

Najwyżej położonym punktem jest wzniesienie w okolicach przysiółka Łoza w obrębie Pysznica w okolicach oddz. 44,51 - 203 m n.p.m. Najniżej położone są obszary znajdują się w dolinach rzek: San i Wisła 143 m n.p.m..

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Związana jest ona z procesami akumulacji wodnej i wietrznej. Główne typy rzeźby ukształtowały się w okresie miocenu. Formy erozji i akumulacji były związane nie tyle z rytmem zmian klimatycznych, co z ruchami tektonicznymi o zmiennym kierunku. Wypiętrzanie się Karpat spowodowało naciski poziome, które z kolei spowodowały podnoszenie i wyginanie tego terenu. Takie ruchy tektoniczne trwały do młodszego czwartorzędu. Obszar ten zalicza się do krajobrazu tarasów zalewowych (teren wzdłuż Wisły i Sanu) oraz do krajobrazu tarasów wydmowych (pozostały teren nadleśnictwa). Piaski wydmowe i eoliczne osadzały się na tym terenie u schyłku plejstocenu. W wyniku silnych wiatrów powstawały wydmy paraboliczne o zarysie łukowatym oraz wały wydmowe do 20 m wysokości, a niekiedy i więcej, do 2 -3 km długości. Główny kierunek przebiegu wydm jest NW-SE mniej więcej równoległy do biegu Sanu.

Warunki klimatyczne

Teren Nadleśnictwa Rozwadów pod względem klimatycznym według E. Romera należy do Krainy Sandomierskiej charakteryzującej się typem klimatu podgórskich nizin i kotlin.