Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rozwadów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Rozwadów, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Oferowane do sprzedaży grunty powinny stanowić własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności
w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

 

Ponadto:

1) w ewidencji gruntów i budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy
na zalesienie),

2) nie może być zabudowana, musi być wolna od naniesień,

3) sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),

4) granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

 

W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia, należy przygotować:

1) wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę ewidencyjną,

2) wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony
do zalesienia,

3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego
do zalesienia,

4) oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych
lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic,

5) oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,

6) oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych,

7) ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

          W celu finalizacji zakupu, niezbędne będzie określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Wszelkie koszty (rzeczoznawcy majątkowego, notariusza), ponosi Sprzedający. Cena ustalona przez rzeczoznawcę podlega negocjacji przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

    Informujemy, że nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na podstawie  art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 672z późn. zm.).

Oferty składać można w formie pisemnej na formularzu ofertowym [do pobrania poniżej] pod adres nadleśnictwa – osobiście, listownie, bądź e-mailowo:

rozwadow@lublin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Rozwadów, ul. Przemysłowa 1 37-465 Stalowa Wola

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel. 15-824-17-55 wew. 18

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (j.t. Dz.U.2022 poz. 672),
  2. Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Materiały do pobrania